top of page

Privacy Policy

Bij Trimsalon de Hondenpoot hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van bescherming van deze gegevens.

1. Contactgegevens

www.trimsalon-dehondenpoot.nl
rolderbrink 114 7812PK Emmen

trimsalon-dehondenpoot@outlook.com

2. Verwerking van persoonsgegevens

wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

Om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken.

Te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw huisdier (bijvoorbeeld de dierenarts).

Om u op de hoogte te houden van acties, aanbiedingen en nieuws.

3. Onze website, www.trimsalon-dehondenpoot.nl

Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeurinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden. Via instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

4. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn, bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd.

Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Trimsalon de Hondenpoot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. 

Een beveiligde verbinding met de website

Het voorkomen van toegang tot de gegevens door onbevoegden.

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via trimsalon-dehondenpoot@outlook.com. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.

6. Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestanden naar de betreffende persoon of een ander, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekken van gegevens toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar : trimsalon-dehondenpoot@outlook.com 

Wij zullen deze zo snel als mogelijk in behandeling nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door betreffende persoon is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens weer.

8. Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 166 jaar, dan verwijderen we de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via trimsalon-dehondenpoot@outlook.com zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Trimsalon de Hondenpoot

Privacy Policy: Tekst
bottom of page